Anmol Kc सँगको प्रेमबारे साराको जवाफ। Salon र Binod ले जिस्काएर हैरान बनाए | Sushree sampati