शून्यता खतर्नाक हैन 
शून्यता भित्रको शून्यता खतर्नाक हो । 

थाहा नहुनु , 
दुखाइको कारण 
भोगाइको अनुभूति 
भोकको स्वाद र 
दृश्यको दायरा ...सबै खतर्नाक हुन् । 

प्रतिक्रिया विहीन 
प्रतिरक्षा विहीन 
सुरक्षा विहीन र 
दिशा विहीन , 
जब हुन्छ अस्तित्व तब हुन्छ हरेक थोक खतर्नाक । 
म डराएको छु , 
बुझेर आफैलाई  
''म आफै आफ्नो लागी खतरा हुनसक्छु ।''